Trang chủ Sơ đồ web Liên hệ
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu chung
Chức năng nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Danh bạ điện thoại
Hoạt động trong ngành
Tin Đảng Ủy
Tin đoàn thể
Tin các đơn vị trực thuộc
Tuyến xe Bus, Logo taxi
Cơ sở đào tạo lái xe
Sát hạch lái xe
Lịch sát hạch
Danh sách trúng tuyển
An toàn giao thông
Hệ Thống Văn Bản
Văn bản của Sở
Văn bản của Tỉnh
Văn bản của TW
Biểu đồ chạy xe
Đăng ký khai thác tuyến
Thanh tra giao thông
Tra cứu DN, HĐ VCHK
Công khai quyết toán
Phương tiện hết niên hạn
 
Cơ cấu tổ chức 

I.   Ban Giám đốc

 

1.     Giám đốc: Lê Quý Tiệp

        Email: quytieple@gmail.com

2.  Phó Giám đốc: Phạm Văn Phượng

       Email: phamvanphuong.gtvt@haiduong.gov.vn

3. Phó Giám đốc: Vũ Văn Tùng

      Email: tunggtvthd@gmail.com

II.  Phòng ban

    1. Văn phòng - Email: vanphongsogtvthd@gmail.com  

 - Chánh Văn phòng: Trịnh Hoài Nam

      Email: hoainamgtvthd@gmail.com

   - Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Thúy

       Email: thuysgtvthd@gmail.com

Chức năng, nhiệm vụ

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở về công tác tổ chức, công tác đào tạo, bồi dưỡng; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công tác cải cách hành chính; công tác hành chính, quản trị; thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động và các nhiệm vụ được giao khác.

- Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở; về công tác tổ chức cán bộ. Đề án vị trí việc làm; quy chế làm việc của Sở; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Sở; về thành lập, tổ chức lại, giải thể các phòng, đơn vị thuộc Sở theo yêu cầu nhiệm vụ trong từng thời kỳ hoặc trong quá trình hoạt động cần phải điều chỉnh để nâng cao hiệu quả hoạt động; xếp hạng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

- Xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm; về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với trưởng, phó phòng ban, đơn vị thuộc Sở; công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ công chức, viên chức, người lao động; thực hiện quy trình quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển công chức, viên chức, sắp xếp bố trí cán bộ, công chức các phòng, đơn vị thuộc Sở. Kiện toàn các hội đồng, ban chỉ đạo của ngành, các hội đồng, ban chỉ đạo, tổ công tác của tỉnh theo quy định. Quản lý hồ sơ và thực hiện bổ sung hồ sơ lý lịch công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền Sở quản lý theo định kỳ hàng năm.

- Tham gia ý kiến về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với trưởng, phó phòng quản lý đô thị, phòng kinh tế - hạ tầng thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

- Thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động (bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, nâng lương, khám sức khỏe cho công chức, viên chức…)

- Về công tác thi đua khen th­ưởng, kỷ luật; công tác cải cách hành chính, ISO; công tác hành chính, quản trị (công tác văn thư, lưu trữ; tổng hợp, báo cáo; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin; quản lý mạng tin học, trang thông tin điện tử; công tác trật tự nội vụ; quản lý, mua sắm tài sản của cơ quan (quản lý sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng, an toàn). Quản lý, theo dõi công tác thu, chi quỹ tiền mặt cơ quan. Quản lý tài sản, trang thiết bị được giao sử dụng; quản lý, lưu trữ, chuyển giao tài liệu tại phòng theo quy định.

- Theo dõi công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác an ninh chính trị trong ngành. Thực hiện nhiệm vụ được giao về công tác quân sự, quốc phòng của ngành.

- Công tác báo cáo định kỳ hoặc đột xuất.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 2. Phòng Kế hoạch- Tài chính

-Email: kehoachtaichinh2011@gmail.com

        - Trưởng phòng: Phạm Thanh Hoàn

        Email: thanhhoangthd@gmail.com

         Chức năng nhiệm vụ:

- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý công tác tài chính kế toán, tài sản; công tác quy hoạch, kế hoạch, thống kê thuộc thẩm quyền quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ được giao khác.

- Về quy hoạch phát triển ngành giao thông vận tải của tỉnh; lập kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn lĩnh vực xây dựng cơ bản, bảo trì kết cấu hạ tầng theo quy định.

            - Về lập, giao và theo dõi, quản lý thực hiện quy hoạch, kế hoạch của ngành; tổng hợp, thống kê và báo cáo về thực hiện quy hoạch, kế hoạch và các nhiệm vụ công tác khác. Hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố xây dựng phát triển giao thông theo địa bàn.

            - Tham gia góp ý các đề án, quy hoạch về lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển chuyên ngành khi có yêu cầu.

            - Thu thập, xử lý, tổng hợp về công tác giao thông vận tải trên địa bàn; đồng thời định kỳ báo cáo hàng tháng, quý, năm về công tác của toàn ngành theo quy định.

            - Hướng dẫn thực hiện chế độ nhà nước và các chính sách pháp luật về công tác tài chính; công tác thẩm tra kế hoạch thu, chi và quyết toán ở các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; báo cáo quyết toán với cơ quan tài chính việc thực hiện chi trả tiền lương, thu nhập và các khoản chi phí khác đối với các hoạt động của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

            - Quản lý về tài sản và công tác tài chính, kế toán của toàn ngành.

- Xây dựng dự toán thu chi ngân sách của ngành, dự toán bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa.

            - Theo dõi hoạt động tài chính, hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện các quy định của nhà nước trong lĩnh vực tài chính, kế toán.

            - Tổng hợp báo cáo quyết toán nguồn chi quản lý hành chính, thu phí, lệ phí; thực hiện công tác kiểm tra quyết toán tài chính hàng năm của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo phân cấp quản lý.

            - Hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị trực thuộc về quản lý tài sản nhà nước của ngành; theo dõi tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; hạch toán, định giá, thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông theo quy định.

- Về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của ngành.

- Quản lý tài sản, trang thiết bị được giao sử dụng; quản lý, lưu trữ, chuyển giao tài liệu tại phòng theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 

        3. Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông  

- Email: phongqlgt.sgtvthd@gmail.com
           - Trưởng phòng: Đào Quang Hiệp 

            Email: daoquanghiep.gtvt@haiduong.gov.vn

            - Phó Trưởng phòng: Đào Thị Hoàn

            Email: trannhatminh2112@gmail.com

         Chức năng nhiệm vụ:

- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng giao thông thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở và các nhiệm vụ được giao khác.

- Phân loại, nâng cấp quản lý, điều chỉnh hệ thống đường bộ, đường thủy nội địa và các đường khác theo quy định của pháp luật; văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý và bảo vệ kế cấu hạ tầng giao thông.

- Thực hiện công tác quản lý nhà nước về quản lý, bảo trì: Tổ chức quản lý, bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa; tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung định mức, định ngạch công trình giao thông đường bộ, đường thuỷ nội địa do Uỷ ban nhân dân tỉnh giao và các tuyến quốc lộ do Bộ Giao thông vận tải uỷ thác quản lý.

- Tổ chức giao thông trên địa bàn tỉnh, điều tiết, phân luồng giao thông các tuyến đường tỉnh, tham gia ý kiến đối với đường huyện, đường đô thị.

- Xây dựng đề án, cơ chế, chính sách, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc công tác xây dựng phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh; đề xuất công tác thi đua khen thưởng liên quan lĩnh vực này.

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý, bảo trì đối với cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

- Đề xuất triển khai các giải pháp bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; rà soát xử lý điểm đen, điểm mất an toàn giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ, đường thủy nội địa.

- Thường trực công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của ngành: Tham mưu xây dựng kế hoạch, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, báo cáo, đánh giá, tổng kết việc thực hiện.

- Giải quyết thủ tục hành chính: Cấp giấy phép lưu hành xe siêu trường, siêu trọng, xe quá khổ, quá tải, xe bánh xích theo quy định; cấp giấy phép thi công các công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ, công trình thiết yếu, đấu nối, biển quảng cáo tạm thời trên các tuyến đường tỉnh và quốc lộ uỷ thác quản lý; chấp thuận vận tải hành khách ngang sông.

- Chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp phép hoạt động bến thủy nội địa.

- Xây dựng và công bố khổ giới hạn, tải trọng đường bộ trên hệ thống đường địa phương.

- Tổng hợp, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về quản lý kết cấu hạ tầng giao thông của ngành cho các cơ quan chức năng theo quy định.

- Quản lý tài sản, trang thiết bị được giao sử dụng; quản lý, lưu trữ, chuyển giao tài liệu tại phòng theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao hoặc theo quy định của pháp luật.

4. Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

- Email: phongqlclctgt@gmail.com

       - Trưởng phòng: Lê Anh Tuấn

        Email: leanhtuangthd@gmail.com

            Chức năng, nhiệm vụ

- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kỹ thuật, chất lượng công trình giao thông thuộc thẩm quyền quản lý của Sở và các nhiệm vụ được giao khác.

- Thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình giao thông theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giao thông vận tải.

- Thẩm định, trình phê duyệt giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa theo phân cấp.

- Thẩm định an toàn giao thông theo quy định.

- Thỏa thuận xây dựng công trình thiết yếu, đấu nối trên tuyến đường tỉnh, Quốc lộ ủy thác, đường thủy nội địa.

            - Thẩm định công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng công trình giao thông.

            - Thực hiện công tác thông tin, báo cáo về tình hình thực hiện chất lượng, tiến độ công trình giao thông do Sở Giao thông vận tải hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giao thông vận tải giao.

   - Thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng giao thông. Chủ động nghiên cứu, đề xuất và xây dựng bổ sung các quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý chất lượng công trình.

- Đề xuất ý kiến về quy mô kỹ thuật (khi có yêu cầu) đối với các dự án xây dựng công trình giao thông. Góp ý kiến về quy mô kỹ thuật, thiết kế cơ sở các dự án xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh theo quy định.

   - Tổ chức kiểm tra về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng giao thông trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giao thông vận tải; Thường trực Hội đồng khoa học - công nghệ ngành giao thông vận tải. Tham gia thẩm định, đánh giá và tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu, đề án, dự án ứng dụng tiến bộ công nghệ thuộc lĩnh vực xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh.

- Quản lý tài sản, trang thiết bị được giao sử dụng; quản lý, lưu trữ, chuyển giao tài liệu tại phòng theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao hoặc theo quy định của pháp luật.

5. Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

- Email: phongqlptnl.sgtvthd@gmail.com
            - Trưởng phòng: Bùi Đức Chính 

           Email: buiducchinhtts@gmail.com

             - Prưởng phòng: Vũ Văn Thăng

             Email: thanggthd@gmail.com

        - Phó TP: Lê Đình Biên

              Email: ledinhbien@gmail.com

Chức năng, Nhiệm vụ

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vận tải, phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa và các nhiệm vụ được giao khác.

- Xây dựng các văn bản về cơ chế chính sách, quy định, quy hoạch, kế hoạch thuộc lĩnh vực vận tải đường bộ, đường thủy nội địa và lĩnh vực đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép cho người điều khiển phương tiện trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án trong lĩnh vực vận tải. Quản lý vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định, vận tải khách du lịch, vận tải khách bằng taxi và vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; quản lý kinh doanh khai thác bến xe, đại lý vận tải và dịch vụ vận tải; cấp phép vận tải quốc tế cho phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

- Hướng dẫn, kiểm tra xây dựng, công bố, quản lý hoạt động bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường bộ.

- Đăng ký phương tiện giao thông đường thủy nội địa, xe máy chuyên dùng;  kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông đường thủy nội địa; thẩm định thiết kế kỹ thuật trong sửa chữa, hoán cải phương tiện giao thông, phương tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng.

- Thực hiện việc quản lý nhà nước về công tác đăng kiểm, kiểm định chất lượng phương tiện.

- Tổ chức quản lý công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

- Giải quyết các thủ tục hành chính liên quan thuộc lĩnh vực vận tải và phương tiện, người lái.

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Quản lý tài sản, trang thiết bị được giao sử dụng; quản lý, lưu trữ, chuyển giao tài liệu tại phòng theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 

6. Phòng Pháp chế - An toàn – Email: phapchehd@gmail.com

Trưởng phòng: Vũ Đức Hạnh

– Email: vudhanh@gmail.com

Chức năng, Nhiệm vụ

- Giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực ngành giao thông vận tải và tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác Pháp chế, an toàn giao thông theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ được giao khác.

- Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

            + Xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm.

            + Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các phòng, đơn vị thuộc Sở. Định kỳ 6 tháng, hàng năm tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

            + Tổ chức xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật tại cơ quan.

            - Về công tác xây dựng pháp luật:

            + Xây dựng chương trình, kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước hàng năm của Sở.

            + Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương trình Giám đốc Sở.

            + Tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị khác soạn thảo lấy ý kiến.

            - Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Định kỳ 6 tháng, hàng năm xây dựng báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất phương án xử lý.

            - Tham mưu Giám đốc Sở trong việc phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật. Xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trình Giám đốc Sở.

- Theo dõi, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật: Phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan thực hiện công tác kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Về an toàn giao thông:

+ Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm về an toàn giao thông của Sở.

+ Tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch về an toàn giao thông của Sở.

+ Phối hợp Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh: Tham mưu Lãnh đạo Sở đôn đốc, tổ chức triển khai các hoạt động kiểm tra việc thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động và các chỉ đạo trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của Sở.

+ Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác an toàn giao thông của Sở.

- Kiểm tra, đề xuất xử lý các điểm đen, điểm mất an toàn giao thông xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Đề xuất các giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông.

- Quản lý tài sản, trang thiết bị được giao sử dụng; quản lý, lưu trữ, chuyển giao tài liệu tại phòng theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác Giám đốc Sở giao hoặc theo quy định của pháp luật.

7. Thanh tra Sở  - Email: thanhtrasogtvt.haiduong@gmail.com

   - Chánh thanh tra: Nguyễn Tá Duân  - Email: taduan@gmail.com

   -  Phó CTT: Nguyễn Văn Phong - Email: phonggtvthd@gmail.com     

   - Phó CTT: Phạm Văn Thanh - Email: thanhttgthd@gmail.com

Chức năng, Nhiệm vụ

Tham mưu cho Sở thực hiện công tác thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, dịch vụ hỗ trợ vận tải và bảo vệ công trình giao thông, bảo vệ hành lang an toàn giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong phạm vi nhiệm vụ được giao; tham mưu Giám đốc Sở giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm, tháng, tuần trình Giám đốc Sở phê duyệt.

- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của Sở.

- Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở, gồm:

+ Điều kiện, tiêu chuẩn và các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông thuộc kết cấu hạ tầng đường bộ (bao gồm cả đường bộ trong đô thị), đường thủy nội địa, đường sắt chuyên dùng không nối ray với đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị (nếu có) do Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp quản lý hoặc được ủy quyền quản lý.

+ Điều kiện bảo đảm an toàn của phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa (trừ tàu biển), đường sắt chuyên dùng không nối ray với đường sắt quốc gia và đường sắt đô thị.

+ Vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải.

+ Đào tạo, sát hạch, cấp bằng, giấy phép, chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ cho người điều khiển phương tiện, vận hành phương tiện, thiết bị chuyên dùng trong giao thông vận tải.

+ Kiểm định kỹ thuật phương tiện, thiết bị giao thông vận tải.

+ Phối hợp với lực lượng công an và các tổ chức, lực lượng có liên quan khác trong việc phòng ngừa và xử lý các vi phạm nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông vận tải theo quy định.

+ Phối hợp và hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, tổ chức thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải của Trung ương đặt tại địa phương trong hoạt động thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính việc chấp hành các quy định về bảo vệ, chống lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

- Hướng dẫn cơ quan, đơn vị thuộc sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở.

- Thực hiện công tác tiếp công dân, nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định.

- Tổ chức việc tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho Thanh tra viên, công chức, viên chức làm công tác thanh tra thuộc Sở.

- Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của sở trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra.

- Chủ trì các Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành hoặc tham gia các Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành do các sở, ngành ở địa phương thành lập; tham gia các Đoàn thanh tra, kiểm tra do Bộ Giao thông vận tải, Chánh Thanh tra Bộ Giao thông vận tải thành lập.

- Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của sở.

- Bố trí công chức, thanh tra viên, viên chức công tác tại các Đội thuộc Thanh tra Sở thực hiện nhiệm vụ tại Trạm kiểm tra tải trọng xe theo phân công của người có thẩm quyền.

- Quản lý tài sản, trang thiết bị được giao sử dụng; quản lý, lưu trữ, chuyển giao tài liệu tại phòng theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao hoặc theo quy định của pháp luật

 8. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

- Văn phòng Ban An toàn giao thông

- Trung tâm Dạy nghề Giao thông vận tải;

            - Ban Quản lý Dự án Giao thông nông thôn;

- Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động

 

 
BẢN ĐỒ QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN GTVT TỈNH HẢI DƯƠNG
Thông báo
Lịch làm việc
Thư viện ảnh