Trang chủ Sơ đồ web Liên hệ
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu chung
Chức năng nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Danh bạ điện thoại
Hoạt động trong ngành
Tin Đảng Ủy
Tin đoàn thể
Tin các đơn vị trực thuộc
Tuyến xe Bus, Logo taxi
Cơ sở đào tạo lái xe
Sát hạch lái xe
Lịch sát hạch
Danh sách trúng tuyển
An toàn giao thông
Hệ Thống Văn Bản
Văn bản của Sở
Văn bản của Tỉnh
Văn bản của TW
Biểu đồ chạy xe
Đăng ký khai thác tuyến
Thanh tra giao thông
Tra cứu DN, HĐ VCHK
Công khai quyết toán
Phương tiện hết niên hạn
 
Thông báo Nghị quyết họp Ban chấp hành Đảng bộ tháng 03 năm 2018 
Ngày 05 tháng 03 năm 2018, Ban chấp hành Đảng bộ tổ chức họp định kỳ.
Thành phần: Các đồng chí ủy viên Ban chấp hành (14/14 đồng chí).
Chủ trì: Đồng chí Lê Đình Long - Bí thư Đảng ủy
Thư ký: Đồng chí Trịnh Hoài Nam – Đảng ủy viên
Đảng ủy thông báo nghị quyết họp Ban chấp hành tháng 03 năm 2018 như sau:
 I- KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2018

1. Công tác xây dựng Đảng

- Duy trì việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chuyên đề Quý I năm 2018 theo Hướng dẫn số 13-HD/BTGĐU ngày 26/12/2017 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Công văn số 03 -CV/ĐU, ngày 10/01/2018 của Đảng ủy Sở về học tập chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong sinh hoạt chi bộ năm 2018.

- Thực hiện tốt Quy định số 57-QĐ/ĐU ngày 19/6/2017 của Đảng ủy Sở GTVT về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Duy trì thực hiện tốt Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4/9/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông, Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 12/6/2013 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh và Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 28/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; lập lại trật tự đô thị, hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và kế hoạch thực hiện Kết luận số 10 của Bộ chính trị về đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Duy trì các biện pháp phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Thanh tra Sở.

- Chỉ đạo Chi bộ Thanh tra thực hiện Nghị quyết số 44-NQ/ĐU ngày 28/4/2017 của Đảng ủy Sở về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Thanh tra Sở Giao thông vận tải và Chi bộ Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái thực hiện Nghị quyết số 106-NQ/ĐU ngày 10/11/2017 của Đảng ủy Sở về nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động vận tải đường bộ.

- Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 91-KH/ĐU ngày 27 tháng 9 năm 2017 của Đảng ủy Sở về việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng ở cơ sở.

- Triển khai xây dựng:

+ Kế hoạch luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền Sở quản lý năm 2018.

+ Kế hoạch của Sở thực hiện Kế hoạch số 77-KH/TU ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

- Quán triệt và triển khai nhiệm vụ tại các văn bản của cấp trên:

+ Kế hoạch số 50-KH/ĐUK ngày 15/01/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về giáo dục lý luận chính trị năm 2018.

+ Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng.

+Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.

+ Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018).

2. Lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Các phòng, ban, đơn vị bám sát và tập trung thực hiện tốt nội dung công việc còn tồn tại và công việc được Giám đốc Sở giao trong tháng 02 năm 2018.

3. Lãnh đạo các công tác khác

Chỉ đạo Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Công đoàn Cơ quan, Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Hải Dương triển khai nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2018.

II- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2018

1. Công tác xây dựng Đảng

- Duy trì việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chuyên đề Quý I năm 2018 theo Hướng dẫn số 13-HD/BTGĐU ngày 26/12/2017 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Công văn số 03 -CV/ĐU, ngày 10/01/2018 của Đảng ủy Sở về học tập chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong sinh hoạt chi bộ năm 2018 và triển khai chuyên đề Quý II năm 2018.

- Thực hiện tốt Quy định số 57-QĐ/ĐU ngày 19/6/2017 của Đảng ủy Sở GTVT về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Duy trì thực hiện tốt Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4/9/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông, Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 12/6/2013 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh và Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 28/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; lập lại trật tự đô thị, hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và kế hoạch thực hiện Kết luận số 10 của Bộ chính trị về đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Duy trì các biện pháp phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Thanh tra Sở.

- Chỉ đạo Chi bộ Thanh tra thực hiện Nghị quyết số 44-NQ/ĐU ngày 28/4/2017 của Đảng ủy Sở về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Thanh tra Sở Giao thông vận tải và Chi bộ Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái thực hiện Nghị quyết số 106-NQ/ĐU ngày 10/11/2017 của Đảng ủy Sở về nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động vận tải đường bộ.

- Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 91-KH/ĐU ngày 27 tháng 9 năm 2017 của Đảng ủy Sở về việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng ở cơ sở.

- Xét công nhận đảng viên chính thức đối với đảng viên dự bị Hà Thành Được – Chi bộ Ban Quản lý các bến xe khách

- Xét kết nạp Đảng đối với quần chúng ưu tú Vũ Hồng Giang và Mạc Phú Thịnh – Chi bộ Thanh tra Sở

- Triển khai:

+ Kế hoạch luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền Sở quản lý năm 2018.

+ Kế hoạch của Sở thực hiện Kế hoạch số 77-KH/TU ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

+ Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác –Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

+ Các nhiệm vụ tại các văn bản của cấp trên.

2. Lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Các phòng, ban, đơn vị bám sát và tập trung thực hiện tốt nội dung công việc còn tồn tại và công việc được Giám đốc Sở giao trong tháng 03 năm 2018.

3. Lãnh đạo các công tác khác

- Chỉ đạo Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Công đoàn Cơ quan triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch công tác năm 2018.

- Chỉ đạo chuẩn bị nội dung họp Ban Chấp hành Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Hải Dương triển khai nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2018.

- Chỉ đạo Công đoàn ngành chuẩn bị nội dung tổ chức Đại hội công đoàn ngành giao thông vận tải lần thứ thứ XV nhiệm kỳ 2018-2023./.

 

In trang Quay lại Lên trên
BẢN ĐỒ QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN GTVT TỈNH HẢI DƯƠNG
Thông báo
Lịch làm việc
Thư viện ảnh