Trang chủ Sơ đồ web Liên hệ
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu chung
Chức năng nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Danh bạ điện thoại
Hoạt động trong ngành
Tin Đảng Ủy
Tin đoàn thể
Tin các đơn vị trực thuộc
Tuyến xe Bus, Logo taxi
Cơ sở đào tạo lái xe
Sát hạch lái xe
Lịch sát hạch
Danh sách trúng tuyển
An toàn giao thông
Hệ Thống Văn Bản
Văn bản của Sở
Văn bản của Tỉnh
Văn bản của TW
Biểu đồ chạy xe
Đăng ký khai thác tuyến
Thanh tra giao thông
Tra cứu DN, HĐ VCHK
Công khai quyết toán
Phương tiện hết niên hạn
 
Thông báo Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ tháng 08 năm 2019 
Ngày 7 tháng 8 năm 2019, Đảng ủy đã thống nhất Nghị quyết tháng 8 năm 2019 với sự nhất trí của 10/10 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, cụ thể như sau:

I- KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2019

1. Công tác xây dựng Đảng

- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hướng dẫn số 18-HD/BTGTW ngày 10/11/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề Quý III năm 2019 theo Hướng dẫn số 102-HD/BTG ngày 26/12/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hướng dẫn Học tập chuyên đề "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong sinh hoạt chi bộ, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở năm 2019 và Công văn số 385-CV/ĐUK ngày 5/01/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc thực hiện học tập chuyên đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và đăng ký công việc đột phá năm 2019. Duy trì việc ghi sổ gương người tốt, việc tốt theo quy định.

- Thực hiện tốt Quy định số 57-QĐ/ĐU ngày 19/6/2017 của Đảng ủy Sở về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Duy trì thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4/9/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông, Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 12/6/2013 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh và Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 28/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; lập lại trật tự đô thị, hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 22/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, thứ 6, 7, 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và kế hoạch thực hiện Kết luận số 10 của Bộ chính trị về đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Duy trì các biện pháp phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Thanh tra Sở.

- Chỉ đạo Chi bộ Thanh tra thực hiện Nghị quyết số 44-NQ/ĐU ngày 28/4/2017 của Đảng ủy Sở về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Thanh tra Sở Giao thông vận tải và Chi bộ Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái thực hiện Nghị quyết số 106-NQ/ĐU ngày 10/11/2017 của Đảng ủy Sở về nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động vận tải đường bộ.

- Các chi bộ duy trì triển khai sinh hoạt theo chỉ đạo tại Công văn số 30-CV/ĐU ngày 19/7/2018 của Đảng ủy Sở về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương.

- Các chi bộ thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Sở về thực hiện Kế hoạch số 103a-KH/TU ngày 26/7/2018 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 61-KH/ĐUK ngày 20/08/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bẩy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

- Hoàn thành kiểm tra đảng viên phụ trách công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ đảng viên và chỉ đạo các chi bộ triển khai công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ theo kế hoạch năm 2019.

- Quán triệt, triển khai các văn bản của cấp trên:

+ Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

+ Nội dung Công văn số 9733-CV/VPTW ngày 06/6/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc gửi Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

+ Quy định số 195-QĐ/TW ngày 18/6/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo ủy ban kiểm tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng;

+ Bình xét, đề nghị khen thưởng và tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

+ Công văn số 09/UBND-VP ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Công văn số 1571/VPCP-NC ngày 13/6/2019 của Văn phòng Chính phủ về phòng ngừa hoạt động khủng bố của các phần tử cánh hữu cực đoan;

+ Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 31/05/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới;

+ Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ;

+ Kế hoạch số 153-KH/TU ngày 12/06/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư về kết quả tự kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ theo Thông báo kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị.

+ Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 13/06/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

+ Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 10/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

- Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo Kế hoạch số 77-KH/ĐUK ngày 4/6/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan; Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới và các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khoá XII.

- Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Công văn số 56-CV/BTGĐUK ngày 23/05/2019 của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh.

- Tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2019.

- Đề nghị kết nạp Đảng viên đối với quần chúng Vũ Thanh Hiếu, Nguyễn Văn Lực thuộc Chi bộ Thanh tra Sở và đề nghị công nhận đảng viên chính thức đối với đảng viên dự bị Lều Đức Duy – Chi bộ Văn phòng Ban ATGT tỉnh.

- Thông qua kết quả quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền Sở quản lý, ủy quyền quản lý giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2026.

- Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ đảng viên đối với đồng chí Đảng ủy viên phụ trách công tác văn phòng cấp ủy.

- Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chuẩn y kết quả bầu bổ sung đồng chí Lê Quý Tiệp – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải vào Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Sở nhiệm kỳ 2015-2020 và bổ sung đồng chí Phạm Đức Hùng – Đảng viên, chuyên viên Chi bộ Văn phòng Sở vào Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở nhiệm kỳ 2015-2020.

2. Lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

- Phó Giám đốc Sở, trưởng các phòng, ban, đơn vị bám sát và tập trung thực hiện tốt nội dung công việc còn tồn tại và công việc được Giám đốc Sở giao trong Quý III/2019.

- Chỉ đạo Ban Quản lý dự án giao thông nông thôn hoàn thành công tác tuyển dụng viên chức tại đơn vị theo kế hoạch.

- Làm tốt công tác bảo trì công trình giao thông, đẩy mạnh công tác sửa chữa định kỳ năm 2019 (P3, B2), tiếp tục triển khai công tác quản lý hành lang an toàn giao thông (P3, B2, P6, P7); công tác quản lý xe quá tải (P7, P6).

- Chuẩn bị các nội dung để triển khai công tác đấu thầu thay cho phương thức đặt hàng bảo trì công trình giao thông từ năm 2020 (P3, B2).

- Tham mưu cho UBND tỉnh kế hoạch kiểm tra khai quản lý cát, sỏi trên địa bàn tỉnh (P7).

- Triển khai thu phí không dừng tại Trạm thu phí BOT đường 188 và các nội dung công việc có liên quan sửa chữa cầu, công tác an toàn giao thông và đề cương kiểm định (P3, P4, P2).

- Chuẩn bị nội dung sơ kết 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác chuyên môn 6 tháng cuối năm 2019 của Sở (P2).

- Kiểm tra và xử lý xe 4 trục trên Quốc lộ 17B (trên địa bàn huyện Kim Thành) và Quốc lộ 37 đoạn Côn Sơn (P7).

- Ngăn chặn và xử lý đấu nối trái phép trên Quốc lộ (B2, P7).

3. Lãnh đạo các công tác khác

- Các chi bộ đẩy mạnh tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019).

- Chỉ đạo Công đoàn Cơ quan Sở, Hội cựu chiến binh Sở, Đoàn thanh niên Sở triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2019.

II- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2019

1. Công tác xây dựng Đảng

- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hướng dẫn số 18-HD/BTGTW ngày 10/11/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề Quý III năm 2019 theo Hướng dẫn số 102-HD/BTG ngày 26/12/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hướng dẫn Học tập chuyên đề "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong sinh hoạt chi bộ, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở năm 2019 và Công văn số 385-CV/ĐUK ngày 5/01/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc thực hiện học tập chuyên đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và đăng ký công việc đột phá năm 2019. Duy trì việc ghi sổ gương người tốt, việc tốt theo quy định.

- Thực hiện tốt Quy định số 57-QĐ/ĐU ngày 19/6/2017 của Đảng ủy Sở về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Duy trì thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4/9/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông, Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 12/6/2013 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh và Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 28/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; lập lại trật tự đô thị, hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 22/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, thứ 6, 7, 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và kế hoạch thực hiện Kết luận số 10 của Bộ chính trị về đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Duy trì các biện pháp phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Thanh tra Sở.

- Chỉ đạo Chi bộ Thanh tra thực hiện Nghị quyết số 44-NQ/ĐU ngày 28/4/2017 của Đảng ủy Sở về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Thanh tra Sở Giao thông vận tải và Chi bộ Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái thực hiện Nghị quyết số 106-NQ/ĐU ngày 10/11/2017 của Đảng ủy Sở về nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động vận tải đường bộ.

- Các chi bộ duy trì triển khai sinh hoạt theo chỉ đạo tại Công văn số 30-CV/ĐU ngày 19/7/2018 của Đảng ủy Sở về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương.

- Các chi bộ thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Sở về thực hiện Kế hoạch số 103a-KH/TU ngày 26/7/2018 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 61-KH/ĐUK ngày 20/08/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bẩy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

- Quán triệt, triển khai các văn bản của cấp trên:

+ Hướng dẫn số 24-HD/BTG  ngày 12/7/2019 về việc tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019) 73 năm ngày thành lập Công Đoàn tỉnh Hải Dương (1946-2019), Hướng dẫn số 25-HD/BTG  ngày 17/7/2019  về việc tuyên truyền Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh;

+ Công văn số 59-CV/BTGĐUK  ngày 12/7/2019 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV;

+ Công văn số 61-CV/BTGĐUK ngày 17/07/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc Bình chọn biểu trưng tỉnh Hải Dương.

- Kiện toàn đảng viên theo dõi các chi bộ:

+ Đ/c Phạm Văn Phượng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở theo dõi và sinh hoạt tại chi bộ Ban Quản lý dự án giao thông nông thôn;

+ Đ/c Vũ Văn Tùng – Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở theo dõi và sinh hoạt tại chi bộ Thanh tra Sở Giao thông vận tải.

2. Lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Phó Giám đốc Sở, trưởng các phòng, ban, đơn vị bám sát và tập trung thực hiện tốt nội dung công việc còn tồn tại và công việc được Giám đốc Sở giao trong Quý III/2019.

3. Lãnh đạo các công tác khác

- Chỉ đạo các nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội Hội khoa học kỹ thuật cầu đường Hải Dương;

- Chỉ đạo Công đoàn Cơ quan Sở, Hội cựu chiến binh Sở, Đoàn thanh niên Sở triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2019./.

In trang Quay lại Lên trên
BẢN ĐỒ QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN GTVT TỈNH HẢI DƯƠNG
Thông báo
Lịch làm việc
Thư viện ảnh