Trang chủ Sơ đồ web Liên hệ
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu chung
Chức năng nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Danh bạ điện thoại
Hoạt động trong ngành
Tin Đảng Ủy
Tin đoàn thể
Tin các đơn vị trực thuộc
Tuyến xe Bus, Logo taxi
Cơ sở đào tạo lái xe
Sát hạch lái xe
Lịch sát hạch
Danh sách trúng tuyển
An toàn giao thông
Hệ Thống Văn Bản
Văn bản của Sở
Văn bản của Tỉnh
Văn bản của TW
Biểu đồ chạy xe
Đăng ký khai thác tuyến
Thanh tra giao thông
Tra cứu DN, HĐ VCHK
Công khai quyết toán
Phương tiện hết niên hạn
 
Thông báo Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ tháng 10 năm 2019 
 

Ngày 01 tháng 10 năm 2019, Đảng ủy Sở Giao thông vận tải đã họp thường kỳ, thống nhất Nghị quyết tháng 10 năm 2019 với sự nhất trí của 10/11 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở (vắng 01 đồng chí đi học lớp cao cấp chính trị tập trung), cụ thể như sau:

I- KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2019

1. Công tác xây dựng Đảng

- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hướng dẫn số 18-HD/BTGTW ngày 10/11/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề Quý III năm 2019 theo Hướng dẫn số 102-HD/BTG ngày 26/12/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hướng dẫn Học tập chuyên đề "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong sinh hoạt chi bộ, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở năm 2019 và Công văn số 385-CV/ĐUK ngày 5/01/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc thực hiện học tập chuyên đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và đăng ký công việc đột phá năm 2019. Duy trì việc ghi sổ gương người tốt, việc tốt theo quy định.

- Thực hiện tốt Quy định số 57-QĐ/ĐU ngày 19/6/2017 của Đảng ủy Sở về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Duy trì thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4/9/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông, Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 12/6/2013 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh và Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 28/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; lập lại trật tự đô thị, hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 22/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, thứ 6, 7, 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và kế hoạch thực hiện Kết luận số 10 của Bộ chính trị về đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Duy trì các biện pháp phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành.

- Chỉ đạo Chi bộ Thanh tra thực hiện Nghị quyết số 44-NQ/ĐU ngày 28/4/2017 của Đảng ủy Sở về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Thanh tra Sở Giao thông vận tải và Chi bộ Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái thực hiện Nghị quyết số 106-NQ/ĐU ngày 10/11/2017 của Đảng ủy Sở về nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động vận tải đường bộ.

- Các chi bộ duy trì triển khai sinh hoạt theo chỉ đạo tại Công văn số 30-CV/ĐU ngày 19/7/2018 của Đảng ủy Sở về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương.

- Các chi bộ thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Sở về thực hiện Kế hoạch số 103a-KH/TU ngày 26/7/2018 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 61-KH/ĐUK ngày 20/08/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bẩy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

- Quán triệt, triển khai các văn bản của cấp trên:

+ Kế hoạch số 162-KH/TU ngày 23/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025;

+ Các chi bộ quán triệt trong cán bộ, đảng viên Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

+ Công văn số 63-CV/BTGĐUK ngày 07/08/2019 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về cung cấp tài liệu thông tin nội bộ về tình hình Biển Đông thời gian gần đây;

+ Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

+ Kết luận số 55-KL/TW ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng;

+ Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;

+ Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy;

- Giới thiệu và đề nghị Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh chuẩn y bầu bổ sung Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ khoá VIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

- Phân công đồng chí Nguyễn Tá Duân - Đảng ủy viên phụ trách Văn phòng cấp ủy, chi bộ Văn phòng Sở; đồng chí Nguyễn Thị Thúy - Phó bí thư chi bộ Văn phòng Sở thay mặt bí thư chi bộ điều hành và chịu trách nhiệm giải quyết công việc của chi bộ Văn phòng Sở theo đúng quy định hiện hành trong thời gian đồng chí Trịnh Hoài Nam - Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ Văn phòng tham gia lớp học cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung tại Hà Nội.

- Xây dựng Kế hoạch Tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2022 tiến tới Đại hội Đảng bộ Sở Giao thông vận tải lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; Quyết định thành lập Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban xây dựng văn kiện và Tiểu ban tuyên truyền, phục vụ Đại hội Đảng bộ.

- Các chi bộ có trách nhiệm tổ chức cho đảng viên hoàn thành việc bổ sung các thành phần hồ sơ còn thiếu và bổ sung thông tin đảng viên gửi về Đảng ủy Sở trong tháng 9/2019 để cập nhật đầy đủ vào Sổ lý lịch đảng viên theo quy định.

- Chuẩn y kết quả bầu phó bí thư Chi bộ Trung tâm Dạy nghề giao thông vận tải; chuyển sinh hoạt đảng viên theo quy định.

- Trao huy hiệu 30 năm tuổi đảng và tổ chức kết nạp đảng viên mới.

2. Lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Phó Giám đốc Sở, trưởng các phòng, ban, đơn vị bám sát và tập trung thực hiện tốt nội dung công việc còn tồn tại và công việc được Giám đốc Sở giao trong Quý III/2019.

3. Lãnh đạo các công tác khác

- Chỉ đạo các nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội Hội khoa học kỹ thuật cầu đường Hải Dương;

- Chỉ đạo Công đoàn Cơ quan Sở, Hội cựu chiến binh Sở, Đoàn thanh niên Sở triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2019.

II- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2019

1. Công tác xây dựng Đảng

- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hướng dẫn số 18-HD/BTGTW ngày 10/11/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề Quý III năm 2019 và triển khai chuyên đề Quý IV theo Hướng dẫn số 102-HD/BTG ngày 26/12/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hướng dẫn Học tập chuyên đề "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong sinh hoạt chi bộ, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở năm 2019 và Công văn số 385-CV/ĐUK ngày 5/01/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc thực hiện học tập chuyên đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và đăng ký công việc đột phá năm 2019. Duy trì việc ghi sổ gương người tốt, việc tốt theo quy định.

- Thực hiện tốt Quy định số 57-QĐ/ĐU ngày 19/6/2017 của Đảng ủy Sở về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Duy trì thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4/9/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông, Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 12/6/2013 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh và Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 28/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; lập lại trật tự đô thị, hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 22/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, thứ 6, 7, 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và kế hoạch thực hiện Kết luận số 10 của Bộ chính trị về đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Duy trì các biện pháp phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành.

- Chỉ đạo Chi bộ Thanh tra thực hiện Nghị quyết số 44-NQ/ĐU ngày 28/4/2017 của Đảng ủy Sở về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Thanh tra Sở Giao thông vận tải và Chi bộ Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái thực hiện Nghị quyết số 106-NQ/ĐU ngày 10/11/2017 của Đảng ủy Sở về nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động vận tải đường bộ.

- Các chi bộ duy trì triển khai sinh hoạt theo chỉ đạo tại Công văn số 30-CV/ĐU ngày 19/7/2018 của Đảng ủy Sở về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương.

- Các chi bộ thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Sở về thực hiện Kế hoạch số 103a-KH/TU ngày 26/7/2018 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 61-KH/ĐUK ngày 20/08/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bẩy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

- Quán triệt, triển khai các văn bản của cấp trên:

+ Quy định 205/QĐ-TW ngày 23/9/2019 của BCH Trung ương về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền;

+ Kế hoạch số 86-KH/ĐUK ngày 12/9/2019 của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh về tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025;

+ Kết luận số 30-KL/ĐUK ngày 10/9/2019 của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh về kiểm tra việc thực hiện quản lý hồ sơ đảng viên;

+ Công văn số 67-CV/BTGĐUK ngày 11/9/2019 của Ban Tuyên giao Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh về việc cung cấp tài liệu thông tin nội bộ về tình hình Biển Đông thời gian gần đây.

- Triển khai Kế hoạch số 21-KH/ĐU ngày 23/9/2019 của Đảng uỷ Sở GTVT về tổ chức đại hội Chi bộ tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Các tiểu ban chuẩn bị đề cương văn kiện, công tác nhân sự đảm các nội dung theo kế hoạch đề ra.

- Phân công nhiệm vụ Ban Chấp hành:

+ Đồng chí Phạm Thanh Hoàn phụ trách chi bộ KH-TC;

+ Đồng chí Vũ Đức Hạnh phụ trách chi bộ PC-AT-KTTTX và công tác dân quân tự vệ của Đảng bộ;

- Phân công đồng chí Phạm Đức Hùng - Ủy viên UBKT Đảng ủy thư ký ghi nghị quyết họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành.

- Chuyển giao Chi bộ và chuyển đảng viên Chi bộ Trung tâm Dạy nghề Giao thông vận tải về sinh hoạt đảng tại Thành ủy Hải Dương.

- Cử báo cáo viên tham gia dự Hội thi tuyên truyền viên do Đảng ủy Khối CCQ tỉnh tổ chức.

- Các Bí thư chi bộ có trách nhiệm tổ chức cho đảng viên hoàn thành việc bổ sung các thành phần hồ sơ còn thiếu và bổ sung thông tin đảng viên gửi về Đảng ủy Sở trước ngày 15/10/2019 để cập nhật đầy đủ vào Sổ lý lịch đảng viên theo quy định.

2. Lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Lãnh đạo Sở, trưởng các phòng, ban, đơn vị tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ công tác theo nội dung đã được kết luận tại hội nghị giao ban Quý IV/2019 - ngày 01/10/2019 (có thông báo riêng);

3. Lãnh đạo các công tác khác

- Chỉ đạo các nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội Hội khoa học kỹ thuật cầu đường Hải Dương; thông qua phương án nhân sự, đề nghị Thường trực Tỉnh ủy chấp thuận đồng chí Vũ Văn Tùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội trong nhiệm kỳ tới;

- Chỉ đạo Công đoàn Cơ quan Sở, Hội cựu chiến binh Sở, Đoàn thanh niên Sở triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2019. Chấp thuận Hội Cựu chiến binh Sở chủ trì tổ chức hoạt động thăm các di tích lịch sử cách mạng, an toàn khu tại Thái Nguyên, Tuyên Quang nhằm giáo dục truyền thống cách mạng.

- Chỉ đạo Công đoàn tổ chức các hoạt động chào mừng ngày truyền thống Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10;

- Tham gia giao lưu Khối thi đua Kinh tế chuyên ngành năm 2019./.

In trang Quay lại Lên trên
BẢN ĐỒ QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN GTVT TỈNH HẢI DƯƠNG
Thông báo
Lịch làm việc
Thư viện ảnh