Trang chủ Sơ đồ web Liên hệ
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu chung
Chức năng nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Danh bạ điện thoại
Hoạt động trong ngành
Tin Đảng Ủy
Tin đoàn thể
Tin các đơn vị trực thuộc
Tuyến xe Bus, Logo taxi
Cơ sở đào tạo lái xe
Sát hạch lái xe
Lịch sát hạch
Danh sách trúng tuyển
An toàn giao thông
Hệ Thống Văn Bản
Văn bản của Sở
Văn bản của Tỉnh
Văn bản của TW
Biểu đồ chạy xe
Đăng ký khai thác tuyến
Thanh tra giao thông
Tra cứu DN, HĐ VCHK
Công khai quyết toán
Phương tiện hết niên hạn
 
Thông báo Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ tháng 9 năm 2019 
 

Ngày 3 tháng 9 năm 2019, Đảng ủy đã thống nhất Nghị quyết tháng 9 năm 2019 với sự nhất trí của 8/8 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở (vắng 02 đồng chí có lý do), cụ thể như sau:

I- KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2019

1. Công tác xây dựng Đảng

- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hướng dẫn số 18-HD/BTGTW ngày 10/11/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề Quý III năm 2019 theo Hướng dẫn số 102-HD/BTG ngày 26/12/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hướng dẫn Học tập chuyên đề "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong sinh hoạt chi bộ, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở năm 2019 và Công văn số 385-CV/ĐUK ngày 5/01/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc thực hiện học tập chuyên đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và đăng ký công việc đột phá năm 2019. Duy trì việc ghi sổ gương người tốt, việc tốt theo quy định.

- Thực hiện tốt Quy định số 57-QĐ/ĐU ngày 19/6/2017 của Đảng ủy Sở về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Duy trì thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4/9/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông, Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 12/6/2013 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh và Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 28/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; lập lại trật tự đô thị, hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 22/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, thứ 6, 7, 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và kế hoạch thực hiện Kết luận số 10 của Bộ chính trị về đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Duy trì các biện pháp phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Thanh tra Sở.

- Chỉ đạo Chi bộ Thanh tra thực hiện Nghị quyết số 44-NQ/ĐU ngày 28/4/2017 của Đảng ủy Sở về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Thanh tra Sở Giao thông vận tải và Chi bộ Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái thực hiện Nghị quyết số 106-NQ/ĐU ngày 10/11/2017 của Đảng ủy Sở về nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động vận tải đường bộ.

- Các chi bộ duy trì triển khai sinh hoạt theo chỉ đạo tại Công văn số 30-CV/ĐU ngày 19/7/2018 của Đảng ủy Sở về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương.

- Các chi bộ thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Sở về thực hiện Kế hoạch số 103a-KH/TU ngày 26/7/2018 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 61-KH/ĐUK ngày 20/08/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bẩy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

- Quán triệt, triển khai các văn bản của cấp trên:

+ Hướng dẫn số 24-HD/BTG  ngày 12/7/2019 về việc tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019) 73 năm ngày thành lập Công Đoàn tỉnh Hải Dương (1946-2019), Hướng dẫn số 25-HD/BTG  ngày 17/7/2019  về việc tuyên truyền Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh;

+ Công văn số 59-CV/BTGĐUK  ngày 12/7/2019 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV;

+ Công văn số 61-CV/BTGĐUK ngày 17/07/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc Bình chọn biểu trưng tỉnh Hải Dương;

+ Công văn số 64-CV/BTGĐUK ngày 7/08/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc sử dụng mạng VCNet;

- Kiện toàn đảng viên theo dõi các chi bộ:

+ Đ/c Phạm Văn Phượng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở theo dõi và sinh hoạt tại chi bộ Ban Quản lý dự án giao thông nông thôn;

+ Đ/c Vũ Văn Tùng – Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở theo dõi và sinh hoạt tại chi bộ Thanh tra Sở Giao thông vận tải.

2. Lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Phó Giám đốc Sở, trưởng các phòng, ban, đơn vị bám sát và tập trung thực hiện tốt nội dung công việc còn tồn tại và công việc được Giám đốc Sở giao trong Quý III/2019.

3. Lãnh đạo các công tác khác

- Chỉ đạo các nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội Hội khoa học kỹ thuật cầu đường Hải Dương;

- Chỉ đạo Công đoàn Cơ quan Sở, Hội cựu chiến binh Sở, Đoàn thanh niên Sở triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2019.

II- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2019

1. Công tác xây dựng Đảng

- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hướng dẫn số 18-HD/BTGTW ngày 10/11/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề Quý III năm 2019 và triển khai chuyên đề Quý IV theo Hướng dẫn số 102-HD/BTG ngày 26/12/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hướng dẫn Học tập chuyên đề "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong sinh hoạt chi bộ, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở năm 2019 và Công văn số 385-CV/ĐUK ngày 5/01/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc thực hiện học tập chuyên đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và đăng ký công việc đột phá năm 2019. Duy trì việc ghi sổ gương người tốt, việc tốt theo quy định.

- Thực hiện tốt Quy định số 57-QĐ/ĐU ngày 19/6/2017 của Đảng ủy Sở về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Duy trì thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4/9/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông, Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 12/6/2013 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh và Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 28/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; lập lại trật tự đô thị, hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 22/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, thứ 6, 7, 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và kế hoạch thực hiện Kết luận số 10 của Bộ chính trị về đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Duy trì các biện pháp phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Thanh tra Sở.

- Chỉ đạo Chi bộ Thanh tra thực hiện Nghị quyết số 44-NQ/ĐU ngày 28/4/2017 của Đảng ủy Sở về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Thanh tra Sở Giao thông vận tải và Chi bộ Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái thực hiện Nghị quyết số 106-NQ/ĐU ngày 10/11/2017 của Đảng ủy Sở về nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động vận tải đường bộ.

- Các chi bộ duy trì triển khai sinh hoạt theo chỉ đạo tại Công văn số 30-CV/ĐU ngày 19/7/2018 của Đảng ủy Sở về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương.

- Các chi bộ thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Sở về thực hiện Kế hoạch số 103a-KH/TU ngày 26/7/2018 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 61-KH/ĐUK ngày 20/08/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bẩy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

- Quán triệt, triển khai các văn bản của cấp trên:

- Chỉ đạo quán triệt, triển khai các văn bản của cấp trên:

+ Kế hoạch số 162-KH/TU ngày 23/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025;

+ Các chi bộ quán triệt trong cán bộ, đảng viên Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

+ Công văn số 63-CV/BTGĐUK ngày 07/08/2019 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về cung cấp tài liệu thông tin nội bộ về tình hình Biển Đông thời gian gần đây;

+ Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

+ Kết luận số 55-KL/TW ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng;

+ Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;

+ Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy;

- Đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh kiện toàn ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở GTVT, tổ chức bầu và đề nghị chuẩn y kết quả bầu theo quy định.

- Phân công đồng chí Nguyễn Tá Duân – Đảng ủy viên phụ trách Văn phòng cấp ủy, chi bộ Văn phòng Sở; đồng chí Nguyễn Thị Thúy – Phó bí thư chi bộ Văn phòng Sở thay mặt bí thư chi bộ điều hành và chịu trách nhiệm giải quyết công việc của chi bộ Văn phòng Sở theo đúng quy định hiện hành trong thời gian đồng chí Trịnh Hoài Nam - Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ Văn phòng tham gia lớp học cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung tại Hà Nội.

- Các chi bộ có trách nhiệm tổ chức cho đảng viên hoàn thành việc bổ sung các thành phần hồ sơ còn thiếu và bổ sung thông tin đảng viên gửi về Đảng ủy Sở trong tháng 9/2019 để cập nhật đầy đủ vào Sổ lý lịch đảng viên theo quy định.

- Giao cho Ban Thường vụ Đảng ủy Sở xem xét đề nghị của Đoàn thanh niên về việc tổ chức đại hội tại các chi đoàn trực thuộc Đoàn thanh niên Sở.

2. Lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Phó Giám đốc Sở, trưởng các phòng, ban, đơn vị bám sát và tập trung thực hiện tốt nội dung công việc còn tồn tại và công việc được Giám đốc Sở giao trong Quý III/2019, trong đó tập trung vào một số công việc:

- Tổ chức đảm bảo giao thông QL37 đoạn Chí Linh phục vụ Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc (B2, P7).

- Tổ chức triển khai thi công sửa chữa định kỳ các tuyến quốc lộ và đường tỉnh, đường huyện bảo đảm tiến độ, chất lượng  (B2, P3).

- Làm tốt công tác duy tu, sửa chữa thường xuyên các tuyến , đường tỉnh và đường gom trong Quý 3/2019 và rà soát khối lượng công việc còn lại năm kế hoạch 2019 (P3, B3).

- Triển khai các thủ tục để triển khai lắp đặt thu phí tự động không dừng Trạm thu phí BOT 188 (P4, P3).

- Duy trì cải cách thủ tục hành chính (P1).

- Công tác đảm bảo giao thông và hoạt động vận tải trong tháng 9/2019 và hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe (P5, P6).

3. Lãnh đạo các công tác khác

- Chỉ đạo các nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội Hội khoa học kỹ thuật cầu đường Hải Dương;

- Chỉ đạo Công đoàn Cơ quan Sở, Hội cựu chiến binh Sở, Đoàn thanh niên Sở triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2019./.

In trang Quay lại Lên trên
BẢN ĐỒ QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN GTVT TỈNH HẢI DƯƠNG
Thông báo
Lịch làm việc
Thư viện ảnh