Trang chủ Sơ đồ web Liên hệ
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu chung
Chức năng nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Danh bạ điện thoại
Hoạt động trong ngành
Tin Đảng Ủy
Tin đoàn thể
Tin các đơn vị trực thuộc
Các tuyến xe Bus
Cơ sở đào tạo lái xe
Sát hạch lái xe
Lịch sát hạch
Danh sách trúng tuyển
Thủ tục hành chính
An toàn giao thông
Hệ Thống Văn Bản
Văn bản của Sở
Văn bản của Tỉnh
Văn bản của TW
Biểu đồ chạy xe
Đăng ký khai thác tuyến
Thanh tra giao thông
Tra cứu DN, HĐ VCHK
Công khai quyết toán
Phương tiện hết niên hạn
 
Thông báo Nghị quyết họp Ban chấp hành Đảng bộ tháng 03 năm 2017 
Ngày 8 tháng 03 năm 2017, Ban chấp hành Đảng bộ tổ chức họp định kỳ.
Thành phần: Các đồng chí ủy viên Ban chấp hành (14/14 đồng chí).
Mời các đồng chí ủy viên Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy tham dự.
Chủ trì: Đồng chí Lê Đình Long - Bí thư Đảng ủy
Thư ký: Đồng chí Trịnh Hoài Nam - Đảng uỷ viên
    Đảng ủy thông báo nghị quyết họp Ban chấp hành tháng 03 năm 2017 như sau:

            I- KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2017

1. Công tác xây dựng Đảng

- Duy trì việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề Quý I năm 2017 theo Công văn số 151-CV/ĐUK ngày 29/12/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Hướng dẫn số 38-HD/BTGTU ngày 19/12/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Thực hiện tốt các Quy định: Số 106-QĐ/ĐU ngày 19/12/2011, số 33-QĐ/ĐU ngày 11/6/2012 của Đảng ủy Sở GTVT về chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

- Triển khai Kế hoạch của Đảng ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi  sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

- Duy trì các biện pháp phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Duy trì công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Thanh tra Sở.

- Quán triệt và triển khai nhiệm vụ tại các văn bản của cấp trên:

+ Quy định số 299-QĐ/TU ngày 19/01/2017 của  BTV Tỉnh ủy Hải Dương về một số việc cần làm ngay nhằm tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

+ Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

- Các chi bộ hoàn thành việc thẩm định, gửi bài thu hoạch học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về Văn phòng Đảng ủy để lưu hồ sơ đảng viên phục vụ đánh giá cán bộ, đảng viên cuối năm 2017.

- Chỉ đạo Chi bộ Thanh tra Sở rà soát các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 124-NQ/ĐU ngày 27/12/2013 và Nghị quyết số 81-NQ/ĐU ngày 31/8/2016 của Đảng ủy Sở về lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của Thanh tra Sở Giao thông vận tải để báo cáo, đề xuất biện pháp thực hiện hiệu quả.

- Các chi bộ hoàn thành việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 gửi về Đảng ủy, UBKT Đảng ủy để theo dõi theo quy định.

- Thông báo nội dung họp báo cáo viên tháng 01/2017.

2. Lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị bám sát và tập trung thực hiện tốt nội dung công việc còn tồn tại và công việc được Giám đốc Sở giao trong tháng 02 năm 2017.

3. Lãnh đạo các công tác khác

Chỉ đạo Hội cựu chiến binh, Đoàn thành niên, Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Hải Dương chuẩn bị nội dung tổ chức Đại hội báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ Sở vào kỳ họp tháng 3/2017.

II- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2017

1. Công tác xây dựng Đảng

- Duy trì việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề Quý I năm 2017 theo Công văn số 151-CV/ĐUK ngày 29/12/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Hướng dẫn số 38-HD/BTGTU ngày 19/12/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Thực hiện tốt các Quy định: Số 106-QĐ/ĐU ngày 19/12/2011, số 33-QĐ/ĐU ngày 11/6/2012 của Đảng ủy Sở GTVT về chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

- Các chi bộ triển khai Kế hoạch của Đảng ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

- Duy trì các biện pháp phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Duy trì công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Thanh tra Sở.

- Giao chi bộ Thanh tra Sở tiếp thu ý kiến tham gia của Ban Chấp hành Đảng bộ, hoàn chỉnh báo cáo, đề xuất biện pháp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 124-NQ/ĐU ngày 27/12/2013 và Nghị quyết số 81-NQ/ĐU ngày 31/8/2016 của Đảng ủy Sở báo cáo Đảng ủy Sở tại kỳ họp tháng 4/2017.

- Quán triệt và triển khai nhiệm vụ tại các văn bản của cấp trên:

+ Quy định số 66-QĐ/TW ngày 6/2/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng.

+ Quy định số 299-QĐ/TU ngày 19/01/2017 của BTV Tỉnh ủy về một số việc cần làm ngay nhằm tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

+ Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 14/02/2017 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội công đoàn tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018-2023.

- Thông báo nội dung họp báo cáo viên tháng 02/2017.

- Xét kết nạp Đảng đối với quần chúng Nguyễn Trọng Nghiệp thuộc Chi bộ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới.

- Thông qua kết quả tín nhiệm, đề nghị Lãnh đạo Sở bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Pháp chế - An toàn và chức vụ Chánh Văn phòng Sở.

2. Lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị bám sát và tập trung thực hiện tốt nội dung công việc còn tồn tại và công việc được Giám đốc Sở giao trong tháng 03 năm 2017.

3. Lãnh đạo các công tác khác

Thông qua các nội dung và chỉ đạo Hội cựu chiến binh, Đoàn thành niên, Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Hải Dương tổ chức Đại hội theo kế hoạch./.

 

In trang Quay lại Lên trên
BẢN ĐỒ QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN GTVT TỈNH HẢI DƯƠNG
Thông báo
Lịch làm việc
Thư viện ảnh