Trang chủ Sơ đồ web Liên hệ
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu chung
Chức năng nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Danh bạ điện thoại
Hoạt động trong ngành
Tin Đảng Ủy
Tin đoàn thể
Tin các đơn vị trực thuộc
Các tuyến xe Bus
Cơ sở đào tạo lái xe
Sát hạch lái xe
Lịch sát hạch
Danh sách trúng tuyển
Thủ tục hành chính
An toàn giao thông
Hệ Thống Văn Bản
Văn bản của Sở
Văn bản của Tỉnh
Văn bản của TW
Biểu đồ chạy xe
Đăng ký khai thác tuyến
Thanh tra giao thông
Tra cứu DN, HĐ VCHK
Công khai quyết toán
Phương tiện hết niên hạn
 
Thông báo Nghị quyết họp Ban chấp hành Đảng bộ tháng 5 năm 2017 
Ngày 4 tháng 05 năm 2017, Ban chấp hành Đảng bộ tổ chức họp định kỳ.
Thành phần: Các đồng chí ủy viên Ban chấp hành (14/14 đồng chí).
Mời các đồng chí ủy viên Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy tham dự.
Chủ trì: Đồng chí Lê Đình Long - Bí thư Đảng ủy
Thư ký: Đồng chí Trịnh Hoài Nam - Đảng uỷ viên
Đảng ủy thông báo nghị quyết họp Ban chấp hành tháng 05 năm 2017 như sau:

  I- KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC THÁNG 04 NĂM 2017

1. Công tác xây dựng Đảng

         - Duy trì việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và triển khai chuyên đề Quý II năm 2017 theo Công văn số 151-CV/ĐUK ngày 29/12/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Hướng dẫn số 38-HD/BTGTU ngày 19/12/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Thực hiện tốt các Quy định: Số 106-QĐ/ĐU ngày 19/12/2011, số 33-QĐ/ĐU ngày 11/6/2012 của Đảng ủy Sở GTVT về chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

- Các chi bộ tiếp tục triển khai Kế hoạch của Đảng ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

- Duy trì các biện pháp phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Duy trì công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Thanh tra Sở.

- Thông báo nội dung họp báo cáo viên tháng 03/2017.

- Quán triệt và triển khai nhiệm vụ tại các văn bản của cấp trên:

+ Thông báo số 471-TB/TU ngày 22/3/2017 của Tỉnh ủy về kết luận của BTV Tỉnh ủy về việc dự sinh hoạt tại các loại hình tổ chức Đảng ở cơ sở.

+ Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 16/03/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

+ Một số văn bản do Đảng ủy cấp trên gửi đến trong tháng 4/2017.

- Xét kết nạp Đảng cho 02 quần chúng: Vũ Thị Thu Trang, Phạm Xuân Tiếp  thuộc Chi bộ Ban Quản lý các dự án giao thông, 02 quần chúng thuộc Chi bộ Thanh tra Sở: Hà Huy Cường, Nguyễn Duy Huân.

- Xét công nhận đảng viên chính thức đối với 03 đảng viên dự bị: Hà Văn Chiều thuộc Chi bộ Thanh tra, Hồ Sỹ Dương thuộc Chi bộ Ban Quản lý các bến xe khách, Lại Văn Tùng thuộc Chi bộ Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông.

- Cho ý kiến chỉ đạo chi bộ Thanh tra hoàn thiện báo cáo việc rà soát thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 124-NQ/ĐU ngày 27/12/2013 và Nghị quyết số  81-NQ/ĐU ngày 31/8/2016  của Đảng ủy Sở và ban hành Nghị quyết tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Thanh tra Sở.

2. Lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị bám sát và tập trung thực hiện tốt nội dung công việc còn tồn tại và công việc được Giám đốc Sở giao trong tháng 04 năm 2017.

3. Lãnh đạo các công tác khác

- Chỉ đạo Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Hải Dương chuẩn bị nội dung tổ chức Đại hội Hiệp hội khóa II, nhiệm kỳ 2017-2022.

- Thông qua kế hoạch và phân công nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức Đại hội công đoàn các cấp.

II- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 05 NĂM 2017

1. Công tác xây dựng Đảng

- Duy trì việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; sinh hoạt chuyên đề Quý II năm 2017 theo Công văn số 151-CV/ĐUK ngày 29/12/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Hướng dẫn số 38-HD/BTGTU ngày 19/12/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Duy trì ghi chép sổ gương người tốt, việc tốt theo quy định.

- Thực hiện tốt các Quy định: Số 106-QĐ/ĐU ngày 19/12/2011, số 33-QĐ/ĐU ngày 11/6/2012 của Đảng ủy Sở GTVT về chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

- Chỉ đạo Văn phòng Đảng ủy tham mưu cho Đảng ủy rà soát, chỉnh sửa, bổ sung quy chế làm việc của Đảng ủy và chỉ đạo các chi bộ xây dựng quy chế làm việc của chi bộ theo mẫu do Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh yêu cầu tại Công văn số 181-CV/ĐUK ngày 19/4/2017.

- Các chi bộ tiếp tục triển khai Kế hoạch của Đảng ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

- Duy trì các biện pháp phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Duy trì công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Thanh tra Sở.

- Thông báo nội dung họp báo cáo viên tháng 04/2017.

- Duy trì thực hiện tốt Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4/9/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông, Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 12/6/2013 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; trong đó làm tốt các nội dung:

+ Triển khai kế hoạch phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện Thanh Miện thí điểm tuyên truyền an toàn giao thông tới nhân dân trên địa bàn huyện Thanh Miện để xem xét nhân rộng mô hình tuyên truyền an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

+ Hàng tháng, tiến hành kiểm tra các vị trí xảy ra tai nạn giao thông, xử lý ngay các bất cập về hạ tầng giao thông (nếu có).

+ Rà soát, chỉnh trang báo hiệu đường bộ đảm bảo mỹ quan; xử lý dứt điểm những tồn tại, bất cập của biển báo hiệu.

- Quán triệt và triển khai nhiệm vụ tại các văn bản của cấp trên:

+ Công văn số 177-CV/ĐUK ngày 19/4/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khóa VIII về đổi mới nâng cao chất lượng tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

+ Công văn số 182-CV/ĐUK ngày 19/4/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khóa VIII về đổi mới nâng cao chất lượng nội dung báo cáo, chế độ thông tin báo cáo trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

- Chỉ đạo chi bộ Thanh tra thực hiện Nghị quyết số 44-NQ/ĐU ngày 28/4/2017 về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Thanh tra Sở Giao thông vận tải.

2. Lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị bám sát và tập trung thực hiện tốt nội dung công việc còn tồn tại và công việc được Giám đốc Sở giao trong tháng 05 năm 2017.

3. Lãnh đạo các công tác khác

- Chỉ đạo Đoàn thành niên hoàn thành việc tổ chức Đại hội khóa III, nhiệm kỳ 2017-2019.

- Chỉ đạo Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Hải Dương hoàn thành tổ chức Đại hội Hiệp hội khóa II, nhiệm kỳ 2017-2022.

- Chỉ đạo triển khai các nội dung tổ chức Đại hội công đoàn các cấp./.

In trang Quay lại Lên trên
BẢN ĐỒ QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN GTVT TỈNH HẢI DƯƠNG
Thông báo
Lịch làm việc
Thư viện ảnh