Thứ 3, ngày 6 tháng 6 năm 2019
Số/ký hiệu Tên văn bản Đính kèm
08/BC-BATGT Báo cáo số 08/BC-BATGT, ngày ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Ban An toàn giao thông tỉnh Hải Dương

Tải xuống:

04-CTr/ĐU Công tác kiểm tra, giám sát năm 2017'

Tải xuống:

05-CTr/ĐU Công tác kiểm tra, giám sát năm 2017'

Tải xuống:

09 /SGTVT-P1 Về việc nâng bậc lương trước thời hạn'

Tải xuống:

101/KH-BCĐ Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018'

Tải xuống:

1066 /CTr-SGTVT-P2 Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngành giao thông vận tải giai đoạn 2017 - 2020 '

Tải xuống:

1069/SGTVT-P5 Về việc Cấp mới giấy phép đào tạo lái xe ô tô '

Tải xuống:

1115/TB-SGTVT-P1 Kết quả đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của công chức, viên chức, người lao động tháng 05 năm 2018 '

Tải xuống:

1145 /TB-SGTVT-P1 Kết luận của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại cuộc họp giao ban ngày 05 tháng 6 năm 2018 '

Tải xuống:

1147/TB-SGTVT-P1 Kết quả đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của công chức, viên chức, người lao động tháng 5 năm 2017 '

Tải xuống:

1154 /BC-SGTVT-P1 Kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 '

Tải xuống:

1165/TB-SGTVT-P1 Kết luận của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại cuộc họp giao ban ngày 5 tháng 6 năm 2017 '

Tải xuống:

1169/BC-SGTVT-P1 Kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu và phương hướng nhiệm vụ công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2017 '

Tải xuống:

116-KH/ĐU Triển khai học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) '

Tải xuống:

1170/TB-SGTVT-P2 Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2016'

Tải xuống:

1220/TB-SGTVT-P2 Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2016 Ban Quản lý các bến xe khách Hải Dương'

Tải xuống:

1221 /SGTVT-P5 về việc tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng công tác đào tạo lái xe'

Tải xuống:

1221/TB-SGTVT-P2 Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2016 Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương'

Tải xuống:

1222/TB-SGTVT-P2 Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2016 Trung tâm Dạy nghề giao thông vận tải Hải Dương'

Tải xuống:

1232/TB-SGTVT-P2 Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2016 Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hải Dương'

Tải xuống:

Hôm nay: 197

Tổng lượng truy cập: 11615