Ngày 26 Tháng 09 Năm 2023 / Thời gian 16:56
Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2023
Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 Cơ quan Sở Giao thông vận tải

Nội dung tóm tắt

Thông báo về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán năm 2022 Ngân sách Trung ương
Thông báo về việc công bố công khai tình hình dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 Sở Giao thông vận tải
Thông báo về việc công bố công khai tình hình dự toán ngân sách Trung ương Quý III năm 2022 Sở Giao thông vận tải
Thông báo về việc công bố công khai tình hình dự toán ngân sách nhà nước Qúy III năm 2022 Sở Giao thông vận tải
Thông báo về việc công bố công khai tình hình dự toán ngân sách Trung ương 6 tháng đầu năm 2022 Sở Giao thông vận tải
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 Ngành Giao thông vận tải
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 Cơ quan Sở Giao thông vận tải
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán Ngân sách Trung ương năm 2021 của Sở Giao thông vận tải
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 Nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ cho công tác quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ