Ngày 30 Tháng 09 Năm 2023 / Thời gian 14:20

Lãnh đạo Sở

STT Họ và tên Chức danh Cơ quan Di động Email
Máy trực 02203 852 590 vanphongsogtvthd@gmail.com
1 Vũ Văn Tùng Giám đốc 02203 850 309 0912 251 624 vuvantung@haiduong.gov.vn
2 Vũ Đức Hạnh Phó Giám đốc 02203 850 320 0909 211 973 vuduchanh@haiduong.gov.vn
3 Bùi Xuân Hải Phó Giám đốc   02203 858 199 0989 146 917 buixuanhai@haiduong.gov.vn