Ngày 30 Tháng 09 Năm 2023 / Thời gian 12:23

Trung tâm Điều hành và Giám sát GTVT

STT Họ và tên Chức danh Cơ quan Di động Email
Máy trực 943839911 kiemtrattx@gmail.com
I Lãnh đạo 3 852 992 
1 Nguyễn Đức Huấn Giám đốc 908298855 nguyenhuanppmu@gmail.com
2 Đặng Bá Thọ Phó Giám đốc 0973 056 800 dangbatho.6789@gmail.com
II Đội văn phòng
1 Đặng Văn Khả Nhân viên 0989 245 548 khaatgthd@gmail.com