Ngày 30 Tháng 09 Năm 2023 / Thời gian 12:31

Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông

STT Họ và tên Chức danh Cơ quan Di động Email
Số máy trực 3 831 470
1 Vũ Xuân Dương Giám đốc 3841324 0389 956 818 vuxuanduong1975@gmail.com
2 Nguyễn Thế Anh Phó Giám đốc 0917 246 829 theanhgthd@gmail.com
3 Nguyễn Thế Tuấn Cán bộ phòng KT-HC 3 831 470 983868599 thetuanppmuhaiduong@gmail.com
4 Lê Đình Đoàn Cán bộ phòng KT-NV 0982 727 042 ledinhdoangthd@gmail.com
5 Nguyễn Đức Toàn Cán bộ phòng KT-NV 0978 519 390 nguyenductoan190390@gmail.com
6 Nguyễn Văn Minh Cán bộ phòng KT-NV 0975 957 86 phamvan.tdmq@gmail.com
8 Phạm Phú Lợi cán bộ Phòng KT-NV 0352 665 858 phamphuloi380@gmail.com
9 Nguyễn Thị Thùy Dương Cán bộ phòng KT-HC 0387 158 885 duongnguyentt89@gmail.com