Ngày 30 Tháng 09 Năm 2023 / Thời gian 13:18

Văn phòng

STT Họ và tên Chức danh Cơ quan Di động Email
Máy trực 3852 590 vanphongsogtvthd@gmail.com
1 Trịnh Hoài Nam Chánh Văn phòng 3842 469 0982 969 702 hoainamgtvthd@gmail.com
2 Vũ Văn Thăng Phó Chánh Văn phòng 3852590 0918 073 451 thanggthd@gmail.com
3 Nguyễn Văn Dũng Chuyên viên 0983.682.555 hungcongt@gmail.com
4 Nguyễn Thị Liên Chuyên viên 0988 207 074 liengthd@gmail.com
5 Vũ Duy Pha Chuyên viên  3835 012 0904609 090 phavpgtvt@gmail.com
6 Nguyễn Huy Trang Chuyên viên 0981 145 929 nguyenhuytrang@haiduong.gov.vn
7 Phạm Thị Vân Văn thư 3852 590 0904 588 181 vangthd2015@gmail.com
8 Bùi Hải Đăng Lái xe 0963 810 622
9 Hồ Đức Phúc Bảo vệ 3838 179 0936 049 797
10 Đặng Công Tấn Bảo vệ 0982 853 879
11 Vũ Công Nghĩa Bảo vệ 037 5357 004