Ngày 30 Tháng 09 Năm 2023 / Thời gian 13:31

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

STT Họ và tên Chức danh Cơ quan Di động Email
phongkchtgiaothong@gmail.com
1 Phạm Thanh Hoàn Trưởng phòng 3858 596 0912 335 467 thanhhoangthd@gmail.com
2 Hồ Đức Đạo Phó Trưởng phòng 3831 458 0978 073 772 hoducdao291986@gmail.com
3 Nguyễn Hữu Hưng       Chuyên viên 3831 458     0985 620 588   hunggthd@gmail.com
    4 Lại Văn Tùng Chuyên viên 3831 458 0973.354.888 tunglaivankhkt@gmail.com
    5 Bùi Đức Hiệp Chuyên viên 3831 458 0985 558 855 duchiep5588@gmail.com