Ngày 30 Tháng 09 Năm 2023 / Thời gian 12:30

Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

STT Họ và tên Chức danh Cơ quan Di động Email
phongqlclctgt@gmail.com
1 Lê Thanh Hùng  Trưởng phòng 3840 526  0936 687 266 lethanhhung@haiduong.gov.vn
2 Đào Văn Hùng Phó Trưởng phòng 3851619 0983 821 855 hunguct41@gmail.com
3 Nguyễn Văn Tiến Chuyên viên 0965 016 333 nguyenvantien@haiduong.gov.vn
4 Bùi Văn Hòa Chuyên viên 0983.681.087 buivanhoa@haiduong.gov.vn
5 Vũ Thị Thu Trang Chuyên viên 0929 141092 vuthithutrang@haiduong.gov.vn