Ngày 30 Tháng 09 Năm 2023 / Thời gian 12:42

Thanh tra Sở

STT Họ và tên Chức danh Cơ quan Di động Email
Máy trực 3 751 908  0913 830 556 thanhtrasogtvt.haiduong@gmail.com
I Lãnh đạo
1 Phạm Văn Thanh Chánh Thanh tra 3 751 719 0912 221 522 thanhttgthd@gmail.com
2 Nguyễn Văn Phong Phó Chánh Thanh tra 3 751 906 0913 023 929 phonggtvthd@gmail.com
3 Vũ Xuân Phong Phó Chánh Thanh tra  3 751 905 0913 515 929 vuxuanphong69@gmail.com
II Đội văn phòng 3.751.908 vanphongthanhtraso@gmail.com
4 Chu Thị Thu Hương Đội trưởng 0904 398 754 huong174kttts@gmail.com
5 Hà Văn Chiều Phó Đội trưởng 0904 15 1987 hachieuhd@gmail.com
6 Vũ Thanh Hiếu Viên chức 0973 998 928 thanhhieuv195@gmail.com
III Đội thanh tra Kinh tế - Xã hội 3 751 907 thanhtrakinhtexahoi@gmail.com 
7 Nguyễn Trường Sơn Đội trưởng 0985 828 838 nguyenson.sgt@gmail.com
8 Nguyễn Thị Hằng Phó Đội trưởng 0902 064 989 hangtts156@gmail.com
9 Nguyễn Duy Huân Viên chức 0985 115 645 huanttgt@gmail.com
IV Đội thanh tra số 1 doithanhtraso01@gmail.com
10 Vũ Đức Phương Đội trưởng 0908 046 666 vuphuongttgt@gmail.com
11 Lê Văn Hựu Phó Đội trưởng 0913 008 809 huulevangthd@gmail.com
12 Trần Quang Thức Phó Đội trưởng 0944 810 866 thuctq.sgt@gmail.com
V Đội Thanh tra số 2 doithanhtraso02@gmail.com
13 Ngô Minh Đức Đội trưởng 0936 509 389 ngominhduc108@gmail.com
14 Trần Thế Sơn Phó Đội trưởng 0989 125 195 trantheson@haiduong.gov.vn
15 Vũ Ngọc Hùng Phó Đội trưởng 0912 381 918 hungvuttgtvt@gmail.com