Ngày 30 Tháng 09 Năm 2023 / Thời gian 14:00

Công đoàn Ngành

STT Họ và tên Chức danh Cơ quan Di động Email
cdgtvthd@gmail.com 
1 Nguyễn Thị Đức Hạnh Chủ tịch 3853 946  0906 016 970
3 Hà Thị Thu Hương Chuyên viên 3853 946 0976 379 785 hhathithu@gmail.com