Trang chủ Sơ đồ web Liên hệ
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu chung
Hoạt động trong ngành
Tin các đơn vị trực thuộc
Các tuyến xe Bus
Cơ sở đào tạo lái xe
Sát hạch lái xe
Thủ tục hành chính
An toàn giao thông
Hệ Thống Văn Bản
Biểu đồ chạy xe
Đăng ký khai thác tuyến
PCI
Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 21/6/2016 về công khai, minh bạch thủ tục hành chính, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 10/6/2016 về các nhiệm vụ và giải pháp hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2020
Quyết định số 1889/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Quyết định 1632/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ
Công văn số 2487/UBND-VP ngày 29/9/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện cam kết giữa UBND tỉnh và VCCI về việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp
Quyết định số 3615/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập Tổ chuyên viên giúp việc Tổ công tác PCI tỉnh Hải Dương
Quyết định số 3614/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác PCI tỉnh Hải Dương
Quyết định số 3574/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Tổ công tác PCI tỉnh Hải Dương
Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020
Chỉ thị 16-CT/UBND ngày 21 tháng 6 năm 2016 về chấn chỉnh công tác thanh tra, kiemr tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Công văn số 53/SGTVT-P2, ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương tổng hợp kết quả thực hiện Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020
Kế hoạch số 2746/KH-SGTVT-P1, ngày 31 tháng 12 về năm 2016 của Sở Giao thông vận tải về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017
Công văn 454/UBND-VP ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân nhân tỉnh Hải Dương về việc tham mưu tổ chức Hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017 (lần thứ nhất)
Công văn số 268/KHĐT-ĐKKD ngày 07 tháng 3 năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo để chuẩn bị tổ chức Hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017 (lần thứ nhất)
Thông báo số 37/TB-TCTPCI ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về đường dây nóng của Tổ công tác PCI tỉnh Hải Dương
Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập
Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2017 của Chính Phủ
Thanh tra giao thông
Tra cứu DN, HĐ VCHK
Phương tiện hết niên hạn
 

 PCI

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN GTVT TỈNH HẢI DƯƠNG
Thông báo
Lịch làm việc
Thư viện ảnh