Ngày 05 Tháng 02 Năm 2023 / Thời gian 12:10
Kết quả thanh tra, kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính ngày 27/01/2023
Kết quả thanh tra, kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính ngày 17/01/2023
Kết quả thanh tra, kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính ngày 16/01/2023
Kết quả thanh tra, kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính ngày 13/01/2023

Kết quả thanh tra, kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính ngày 11/01/2023
Kết quả thanh tra, kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính ngày 11/01/2023
Kết quả thanh tra, kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính ngày 09/01/2023
Kết quả thanh tra, kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính ngày 06/01/2023
Kết quả thanh tra, kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính ngày 05/01/2023
Kết quả thanh tra, kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính ngày 04/01/2023
Kết quả thanh tra, kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính ngày 03/01/2023