Ngày 30 Tháng 09 Năm 2023 / Thời gian 13:14

 

1. Công ty cổ phần đăng kiểm Hải Dương 3401D

- Địa chỉ: Phường Việt Hòa - thành phố Hải Dương - tỉnh Hải Dương)

- Số điện thoại: 02203 891 845

2. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Ngọc Sơn 3407D

-  Địa chỉ: xã Ngọc Sơn thành phố Hải Dương - tỉnh Hải Dương

- Số điện thoại: 0393 568 868

3. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3402D

- Địa chỉ: Cụm CN II- Phường Văn An - thành phố Chí Linh - tỉnh Hải Dương

- Số điện thoại: 0378 447 844

4. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3403D

- Địa chỉ: thôn Dân - xã Đồng Tâm - huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương

- Số điện thoại: 0220 3689 986

5. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3404D

- Địa chỉ: thôn Quỳnh Khê - xã Kim Xuyên - huyện Kim Thành – tỉnh Hải Dương

- Số điện thoại: 0220 3867 868

6. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3405D

     - Địa chỉ: Phân khu 2- đô thị mới phía Nam - xã Liên Hồng - thành phố Hải Dương - tỉnh Hải Dương

- Số điện thoại: 097 442 99 61

 

Nguồn: Sở GTVT