Ngày 30 Tháng 09 Năm 2023 / Thời gian 12:29

1. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG:

Ban An toàn giao thông tỉnh Hải Dương là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương chỉ đạo việc phối hợp thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn. Ban An toàn giao thông tỉnh Hải Dương được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN:

2.1. Đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương:

a) Kế hoạch và biện pháp phối hợp các ban, ngành và chính quyền các cấp trong việc thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông;

b) Chủ trương kiện toàn Ban An toàn giao thông cấp huyện, để triển khai có hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông;

2.2. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương chỉ đạo và đôn đốc việc phối hợp hoạt động của các ngành, tổ chức và các đoàn thể trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn.

2.3. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn về các quy định của pháp luật, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và quy định của các Bộ, ngành liên quan đến công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

2.4. Báo cáo khẩn cấp Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn; phối hợp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục, hạn chế hậu quả do tai nạn giao thông gây ra, chỉ đạo cơ quan chức năng xác định nguyên nhân và đề xuất kịp thời biện pháp ngăn chặn; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (hàng tháng, quý, năm) hoặc đột xuất về tình hình trật tự, an toàn giao thông, tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

2.5. Quy định chế độ, phạm vi trách nhiệm của các cơ quan thành viên và từng thành viên của Ban; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Văn phòng Ban.

2.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương giao.

3. THÀNH PHẦN, CƠ QUAN GIÚP VIỆC:

3.1. Trưởng ban: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

3.2. Phó Trưởng ban:

a) Phó trưởng ban thường trực: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương phụ trách lĩnh vực giao thông vận tải;

b) Phó trưởng ban: Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hải Dương;

c) Phó trưởng ban: Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương.

3.3. Các Ủy viên Ban An toàn giao thông tỉnh Hải Dương:

a) Lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể ở tỉnh;

b) Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Hải Dương;

c) Trưởng phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Hải Dương;

d) Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hải Dương.

3.4. Cơ quan chuyên trách giúp việc: Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh đặt tại Sở Giao thông vận tải Hải Dương.

 

Nguồn: Sở GTVT