Ngày 10 Tháng 12 Năm 2023 / Thời gian 14:07

Kế hoạch tổ chức và Thể lệ liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2023

11/9/2023 - 41481 Lượt xem

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2023 gắn với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông an toàn”. Đây là một trong những kênh tuyên truyền, phổ biến pháp luật và vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, được tổ chức 2 năm một lần kể từ năm 1997.

Ban An toàn giao thông tỉnh đề nghị Báo Hải Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình và các thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh phát động, phổ biến, truyền thông rộng rãi thông tin về kế hoạch, thể lệ Liên hoan phim đến các tổ chức, cá nhân, nhân dân biết và hưởng ứng tham gia dự thi. Tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân trực thuộc tham gia dự thi. Ngoài các tác giả, nhóm tác giả trực tiếp gửi bài dự thi về ban tổ chức, đề nghị lựa chọn mỗi đơn vị ít nhất một tác phẩm tiêu biểu gửi về Ban An toàn giao thông tỉnh, thời gian gửi tác phẩm trước ngày 20/10/2023 để đăng ký dự thi Liên hoan phim.

Dưới đây là Kế hoạch tổ chức Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2023 và Quyết định về việc ban hành Thể lệ liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2023.

 Tài liệu chi tiết: 

1. http://sogtvt.haiduong.gov.vn/source/BAN%20ATGT/351-Ke%20hoach-lien-hoan-phim-2023-29-8-23%20final-signed.pdf

2.http://sogtvt.haiduong.gov.vn/source/BAN%20ATGT/352-The-le-Lien-hoan-phim-2023%2029-8-23-signed-signed-signed-signed-signed.pdf;