Ngày 20 Tháng 05 Năm 2024 / Thời gian 04:15
Thông báo về việc công bố công khai tình hình dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 Sở Giao thông vận tải
Thông báo về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước nguồn kinh phí chi hoạt động kinh tế đường bộ năm 2023 cho công tác quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ năm 2023
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 Ngành Giao thông vận tải
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 Cơ quan Sở Giao thông vận tải
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai quyết toán Ngân sách Trung ương năm 2022 của Sở Giao thông vận tải
THÔNG BÁO Về việc công bố công khai tình hình dự toán chi ngân sách nhà nước nguồn kinh phí chi hoạt động kinh tế đường bộ năm 2023 cho công tác quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ 6 tháng đầu năm 2023
THÔNG BÁO Về việc công bố công khai tình hình dự toán chi ngân sách nhà nước nguồn kinh phí chi hoạt động kinh tế đường bộ năm 2023 cho công tác quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ qúy I năm 2023
THÔNG BÁO Về việc công bố công khai tình hình dự toán ngân sách Nhà nước Qúy I năm 2023 Sở Giao thông vận tải
THÔNG BÁO Về việc công bố công khai tình hình dự toán ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2023 Sở Giao thông vận tải
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 Nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ cho công tác quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ
Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2023