Ngày 10 Tháng 12 Năm 2023 / Thời gian 14:25
Lập kế hoạch phát triển KTXH và kế hoạch đầu tư công năm 2023