Ngày 20 Tháng 05 Năm 2024 / Thời gian 03:08

Năm 2023 ngành GTVT thi đua với chủ đề “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả"

Ngày 26 Tháng 01 Năm 2023 - 166881 Lượt xem

Ngày 17/01/2023, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đã ký Văn bản số 502/KH-BGTVT ban hành Kế hoạch phong trào thi đua năm 2023.

Để bảo đảm hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ theo Nghị quyết số 68/2022/QH15 ngày 10/11/2022 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Bộ Giao thông vận tải phát động Phong trào thi đua với chủ đề thi đua năm 2023 là “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả".

Mục tiêu của kế hoạch là tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy truyền thống “đi trước mở đường”, chung sức đồng lòng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Giao thông vận tải chủ động, linh hoạt, sáng tạo, nỗ lực khắc phục khó khăn, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 của từng cơ quan, đơn vị và toàn ngành Giao thông vận tải, nhất là các dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia.

Đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện tốt các chỉ tiêu, biện pháp, giải pháp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023; phát huy trách nhiệm nêu gương trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thông qua phong trào thi đua phát hiện kịp thời, bồi dưỡng, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ mọi người phát huy mọi khả năng và phẩm chất tốt đẹp để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bộ GTVT yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện Kế hoạch này trong cơ quan, đơn vị mình cần xây dựng các mục tiêu, nội dung thi đua cụ thể cho phù hợp với đặc điểm của từng chuyên ngành, cơ quan, đơn vị mình để phát động phong trào thi đua, đảm bảo thiết thực, hiệu quả đúng mục đích, yêu cầu, nội dung và giải pháp nói trên.

Các cơ quan đơn vị thực hiện sơ kết, tổng kết công tác thi đua, đề nghị khen thưởng hàng năm, báo cáo Bộ Giao thông vận tải. Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vận động công đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia Phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tham gia giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Toàn văn Văn bản xem tại đây.

 

 

Nguồn: https://mt.gov.vn/