Ngày 20 Tháng 05 Năm 2024 / Thời gian 04:16

Sở Giao thông vận tải tổng kết năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ngày 17 Tháng 01 Năm 2023 - 178882 Lượt xem

Ngày 13 tháng 01 năm 2023, Sở Giao thông vận tải đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, Ngành Giao thông vận tải Hải Dương đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Bộ Giao thông vận tải, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giao. Một số mặt công tác nổi bật như:

Trong công tác bảo đảm trật tự ATGT: Thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh, năm 2022 tai nạn giao thông giảm cả 3 tiếu chí; giảm 11 vụ (- 6,6%), giảm 01 người chết (-0,8%) và giảm 14 người bị thương (-17,1%).

Trong công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông: Tiếp tục phối hợp với các Sở ngành, địa phương các tỉnh, thành phố lân cận đề xuất quy hoạch, đầu tư kết nối hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trong vùng, trong tỉnh; duy trì tốt công tác quản lý và bảo trì kết cấu hạ tầng hiện có;

Trong quản lý chất lượng công trình: Thực hiện việc kiểm tra chất lượng đầu tư xây dựng công trình giao thông theo thẩm quyền, qua công tác kiểm tra đã phát hiện những tồn tại hạn chế để khắc phục nhằm nâng cao trách nhiệm của Chủ đầu tư, tư vấn, nhà thầu thi công trong quá trình thực hiện; hạn chế lãng phí; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và chất lượng công trình. 

Trong công tác quản lý vận tải, đăng kiểm phương tiện và đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX): Tiếp tục siết chặt quản lý hoạt động vận tải, đào tạo, sát hạch cấp GPLX cơ giới đường bộ; thực hiện việc cấp, cấp lại, đổi GPLX đáp ứng nhu cầu của nhân dân thuận lợi, nhanh chóng; thực hiện kiểm tra, giám sát của nhà nước về đăng kiểm phương tiện.

Trong Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Thực hiện tốt kế hoạch thanh tra hành chính , thanh tra chuyên ngành năm 2022; thực hiện các cuộc thanh tra độc lập theo kế hoạch và thanh tra đột suất. Qua thanh tra, kiểm tra đã lập biên bản và xử lý nghiêm vi phạm hành chính các tổ chức, cá nhân vi phạm. Công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên; bộ phận tiếp công dân phân công những cán bộ có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tham gia,

Trong cải cách hành chính: Tiếp nhận giải quyết tổng số 74.980 hồ sơ thủ tục hành chính.Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về công tác cải cách hành chính nói chung và các lĩnh vực cải cách hành chính nói riêng đảm bảo về nội dung và thời gian theo quy định.

Để hoàn thành tốt kế hoạch nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Vũ Văn Tùng, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và từng công chức, viên chức, người lao động toàn Ngành:

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển GTVT, tiếp tục tham mưu cho Bộ GTVT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước được giao năm 2023 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch, dự toán NSNN được giao năm 2023.

- Tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ban ATGT tỉnh; Triển khai thực hiện Năm an toàn giao thông 2023 với chủ đề "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn".

- Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính.

- Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất để hoàn chỉnh phương án quy hoạch GTVT tích hợp vào quy hoạch tỉnh Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Thực hiện tốt công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, trong đó tập trung duy trì và từng bước nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông hiện có, phối hợp với địa phương quản lý chặt chẽ hành lang an toàn giao thông.

- Tham mưu UBND tỉnh huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông; tiếp tục kêu gọi đầu tư công trình giao thông bằng nguồn vốn ngoài ngân sách. Thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng công trình giao thông.

- Quản lý tốt hoạt động vận tải; đào tạo và sát hạch người lái phương tiện và hoạt động đăng kiểm phương tiện (theo phân cấp); sớm phục hồi hoạt động vận tải; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về GTVT.

- Triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết của trung ương và duy trì tốt việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt các nghị quyết, đề án, kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và của Bộ GTVT. /.