Ngày 16 Tháng 07 Năm 2024 / Thời gian 03:31

Văn phòng Ban An toàn giao thông

STT Họ và tên Chức danh Cơ quan Di động Email
phongqlclctgt@gmail.com
1 Lưu Văn Ngự  Chánh Văn phòng 3 839 911 0982 255 458 luuvanngu@haiduong.gov.vn
2 Vũ Duy Bôn Phó Chánh VP 0987 310 710 vuduybon@haiduong.gov.vn
3 Phạm Thị Phượng Chuyên viên 0904 327 627 phamthiphuong@haiduong.gov.vn
4 Hà Thị Hiền Trang Chuyên viên 0967 285 569 hathihientrang@haiduong.gov.vn
5 Lều Đức Duy Chuyên viên 0922 859 999 leuducduy@haiduong.gov.vn
Hôm nay: 56438
Đã truy cập: 3624894