Ngày 10 Tháng 12 Năm 2023 / Thời gian 14:46
Kết quả thanh tra, kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính ngày 01/11/2023
Kết quả thanh tra, kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính ngày 31/10/2023
Kết quả thanh tra, kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính ngày 15/8/2023
Kết quả thanh tra, kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính ngày 14/8/2023
Kết quả thanh tra, kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính ngày 11/8/2023
Kết quả thanh tra, kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính ngày 10/8/2023
Kết quả thanh tra, kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính ngày 09/8/2023
Kết quả thanh tra, kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính ngày 08/8/2023
Kết quả thanh tra, kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính ngày 07/8/2023
Kết quả thanh tra, kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính ngày 04/8/2023
Kết quả thanh tra, kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính ngày 03/8/2023