Ngày 16 Tháng 07 Năm 2024 / Thời gian 04:01

Tập huấn quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ngày 02 Tháng 03 Năm 2023 - 152827 Lượt xem

Ngày 28/02/2023, Sở Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị tập huấn quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Tham gia Hội nghị có đại diện Lãnh đạo và công chức, Thanh tra viên, Tuần kiểm viên, viên chức đang làm việc tại các phòng, ban, đơn vị liên quan thuộc Sở Giao thông vận tải; đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã, các phòng Quản lý đô thị, Kết cấu hạ tầng các huyện, thành phố, thị xã; đại diện Lãnh đạo, cán bộ chuyên môn tại các đơn vị bảo dưỡng thường xuyên, vận hành khai thác công trình đường bộ đối với quốc lộ ủy quyền, đường tỉnh, đường huyện và đường đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Quyết định 14/2022/QĐ-UBND là Văn bản quy phạm pháp luật quan trọng liên quan trực tiếp tới công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn toàn tỉnh; ảnh hưởng đến tình hình bảo đảm ATGT và KTXH của các địa phương. Quyết định gồm 3 Chương, 30 Điều, giảm 3 Chương và 10 Điều so với quy định cũ (Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND và 04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dương) quy định cũng lược bỏ các nội dung đã được quy định cụ thể trong Thông tư, Nghị định và thay bằng dẫn nguồn mà không trích dẫn quy định lại để đảm bảo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; đồng thời quy định cũng điều chỉnh cách diễn đạt một số nội dung cho ngắn gọn, dễ hiểu cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Hội nghị góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động phổ biến pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ trong công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại các cơ quan, đơn vị chuyên môn và tại các địa phương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả đối với công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh theo đúng chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước./.

 

Hôm nay: 56438
Đã truy cập: 3624894